Tillgänglighets­utlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats tapahtumat.hel.fi

Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Denna webbplats har offentliggjorts efter 23.9.2018. Webbplatsen ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet.

Stadens mål

När det gäller tillgänglighet till digitala tjänster har Helsingfors stad som mål att uppnå minst nivå AA eller bättre enligt WCAG-anvisningarna, om det är rimligt.

Fullgörandestatus

Denna webbplats är helt förenlig med de lagstadgade tillgänglighetskraven.

Utarbetande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats 6.10.2020.

Bedömning av tillgänglighet

Vid bedömning av tillgänglighet har vi följt Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder som strävar efter att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsfaser.

Tillgängligheten har kontrollerats genom revision utförd av en extern expert samt genom självvärdering. Den externa expertauditeringen har utförts av Servicecentralen Helsingfors.

Tillgängligheten har kontrollerats med hjälp av automatisk tillgänglighetsgranskning och manuell kontroll av webbplatsen. Funktionella upptäckter som uppstått under testningen gäller för både arbetsbord och mobilapparatur.

Webbläsarna Chrome och Firefox, deras 200 % lägen samt datatekniska hjälpmedel, så som skärmläsningsprogram, styrenheter och specialtangenter har använts i den manuella kontrollen. Mobiltestningen utfördes med hjälp av iOS- och Android-operativsystem och skärmläsningsprogram som avsetts för dem.

Missförhållanden som rapporterats av bedömningsverktygen har kontrollerats och de har vid behov korrigerats.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Informeringen inom kultur- och fritidssektorn ansvarar för webbplatsens tillgänglighet, växeln 09 310 1060.

Anmälan om ej tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att kraven på tillgänglighet ändå inte uppfylls kan detta anmälas per e-post till helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/palaute.

Till responsblanketten

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren inte upplever sig få webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan användaren begära dessa uppgifter per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/palaute. Strävan är att svara på förfrågan inom rimlig tid.

Till responsblanketten

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att svar inte har erhållits på hans eller hennes anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan ärendet anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

webbtillganglighet@rfv.fi

Telefonväxel 0295 016 000

Öppet: må–fr kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så lätt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och verka i Helsingfors och att alla innehåll och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Staden främjar tillgängligheten för digitala tjänster genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna utbildning om tillgänglighet för sin personal. Tillgänglighetsnivån för webbplatser följs upp kontinuerligt när webbplatserna underhålls.

Observerade brister hanteras omedelbart. Vår strävan är att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Handikappade och hjälpmedelsanvändare

Staden erbjuder rådgivning och stöd för handikappade och hjälpmedelsanvändare. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens sidor och på telefonrådgivningen.

Till stadens rådgivningssidor

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har godkänts 6.10.2020

Kultur och fritid

Helsingfors stad